Kleuterklassen - MPIGO De Bevertjes

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Pedagogische eenheden > Groepen

Kleuterklassen “de muizen”, “de schatkist” en “de egeltjes”

Hier kunnen kindjes instappen vanaf 2½ jaar of op latere leeftijd als ze van een andere school komen.
De kinderen kunnen tot de leeftijd van 8 jaar, in overleg met de “klassenraad”, in een kleuterklas blijven voor zij de overstap naar de lagere school maken.
De groepsindeling van de klasjes is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau en de zorgvraag die de kinderen hebben.
In iedere klas is er een gedifferentieerde aanpak zodat elk kind op zijn eigen niveau kan ontwikkelen en functioneren.
Om een “op maat” gemaakte begeleiding te kunnen bieden, wordt er nauw samengewerkt met het paramedisch team. Kinesitherapie, logopedie en ergotherapie worden individueel en in groep aangeboden en zijn eveneens geïntegreerd in het klasgebeuren.
Structuur, herkenning, herhaling, ordening, voorspelbaarheid en duidelijkheid, worden aan de hand van een “daglijn” bijgebracht door middel van foto’s of pictogrammen.
Ervaringsgericht onderwijs, al doende leren, verruiming van de omringende wereld, een uitgebreide taal en communicatiestimulering zijn zeer belangrijke ontwikkelingsdoelen.
Daarenboven  zijn de persoonlijke zelfredzaamheid en sociaal aanvaardbaar gedrag belangrijke aandachtspunten.
Per klas worden er belangstellingspunten of thema’s uitgewerkt die aansluiten bij de leefwereld van de kleuter. Er zijn tevens gezamenlijke activiteiten waarbij de kleuterjuffen samenwerken en zodoende een totaal aanbod organiseren.
Zeer belangrijk in iedere kleuterklas blijft het warme, affectieve klimaat, waar plezierbeleving en spelen voorop staan, zodat alle facetten van de ontwikkeling, zowel cognitief als motorisch, aan bod kunnen komen.


Ontwikkelingsdoelen

Structuur brengen in het dagelijks gebeuren, bijbrengen van sociale vaardigheden, initiatie in taal- en rekenvaardigheden, aanleren van vrijetijdsactiviteiten en handvaardigheidstechnieken, zodat de kinderen kunnen evolueren naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid, die de integratie in de samenleving mogelijk maakt.
De ontwikkelingsdoelen evolueren over de drie kleuterklassen heen al naargelang de mogelijkheden, evolutie en tempo van elk kind.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu